« terug naar vorige pagina

ZoHealthy jaarverslag 2021

Voorwoord directie

Het belang van preventie van gezondheidsproblemen wordt door alle stakeholders steeds meer gezien en omarmd. Maar het vraagt nog veel aandacht en inzet om als vast onderdeel beschouwd te worden binnen de gezondheidzorg. Daar hebben wij ons dit jaar, naast het vergroten van het mentaal en lichamelijk welzijn van alle deelnemers, weer hard voor gemaakt.

Dat een gezonde leefstijl en een gezond gewicht van levensbelang kunnen zijn heeft corona ook dit jaar weer pijnlijk duidelijk gemaakt. Het was soms niet mogelijk voor onze coaches om hun deelnemers op locatie te begeleiden en te ontmoeten. Maar met de ervaringen van begeleiding op afstand die we in 2020 al hadden opgedaan, verliep dit gelukkig goed. Zeker als je in acht neemt wat de meerwaarde van persoonlijk en live contact normaliter is op het succes van onze deelnemers. Maar vooral dankzij de inzet van onze coaches én de deelnemers zelf hebben de meeste deelnemers ook in 2021 hun gestelde doelen behaald.

2021 markeert ook de start van de ontwikkeling van een eigen gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) en het uitbreiden naar andere regio’s in het land in nauwe samenwerking met de coaches, zorggroepen en andere samenwerkingsverbanden. Zodat we meer mensen kunnen bereiken en de gezonde samenleving stap voor stap dichterbij komt.

Uitbreiding buiten onze regio vraagt meer coaches om mee samen te werken. In 2022 zetten we ons dus in voor een grotere (naams)bekendheid en een betere vindbaarheid van onze programma’s en aanbod. Zodat zowel potentiële coaches om mee samen te werken, zorgprofessionals en deelnemers ons goed weten te vinden. Dit vergt een gedegen marketingstrategie welke we in 2022 willen gaan uitrollen.


ZoHealthy Leefstijl & Preventie


ZoHealthy Leefstijl & Preventie heeft in 2021 het bestaande aanbod van 3 leefstijlprogramma’s: Overgewicht te lijf, Stoppen met Roken en Fit 4 Fun (kinderen 8-16 jaar) uitgebreid. In 2021 zijn het programma Grip op alcohol en Beter slapen uitgerold in de regio Oosterhout.

Met uitzondering van Overgewicht te lijf en de telefonische en online begeleiding van Stoppen met roken zijn deze programma’s alleen beschikbaar in de regio van Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo).

Overgewicht te lijf
ZoHealthy ondersteunt, faciliteert en ontzorgt ongeveer 50 geaccrediteerde leefstijlcoaches die deelnemers bij de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): Coaching op Leefstijl (CooL) begeleiden.

Met de juiste indicatie van de huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist wordt deelname aan Overgewicht te lijf volledig aan deelnemers vergoed vanuit de basisverzekering. Het traject bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken en duurt 1 of 2 jaar. Deelnemers worden gecoacht op alle aspecten van leefstijlverandering, bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding, ontspanning en psychische gezondheid. In 2021 zijn er 1400 deelnemers gestart aan het programma.

De leefstijlcoaches, waarmee we samenwerken, zijn zelfstandig ondernemer in verschillende regio’s in Nederland en werken op verschillende vlakken met ZoHealthy samen. Wij bieden ze o.a. ondersteuning bij het opstarten als leefstijlcoach, contractering en declaratie bij de zorgverzekeraars, intervisies, inhoudelijke ondersteuning etc.  

Regionaal en lokaal wordt er met verschillende partners samengewerkt, zoals zorggroepen en fysiotherapiepraktijken om deze zorg op meerdere plekken beschikbaar te maken en verder te professionaliseren.

Spin-offs gecombineerde leefstijlinterventie in regio Oosterhout
Er zijn verschillende doelgroepen waar de behoefte naar de gecombineerde leefstijlinterventie ook speelt, zoals zwangere vrouwen of mensen die klaar zijn met hun behandeling tegen kanker. Om deze doelgroepen op maat te kunnen begeleiden naar een gezonde leefstijl zijn er 2 programma’s ontwikkeld die in 2022 in Oosterhout zullen starten als pilot: Een gezonde start voor moeders en Leefstijl en Kanker.

Stoppen met roken  
Volwassenen die willen stoppen met roken kunnen door een ZoHealthy stoppen-met-roken coach worden begeleid. De begeleiding kan individueel, in groepsverband, telefonisch en online plaatsvinden met specialisatie voor begeleiding bij een kinderwens of pre-operatief. De stoppen-met-rokenbegeleiding valt volledig onder de basisverzekering van de meeste zorgverzekeraars en deelname heeft geen invloed op je eigen risico. In 2021 zijn er 1100 deelnemers gestart met deze begeleiding.

Stoppen-met-rokenbegeleiding in de Turkse taal wordt gestaakt, omdat de Turkse coach de begeleiding niet meer kan aanbieden. Hiervoor wordt geen vervanger gevonden.

Na begeleiding is 81% gestopt met roken. 1 jaar na het stoppen van de begeleiding is dat nog ca. 40%.

Nieuwe programma’s: Grip op alcohol en Beter slapen
Het programma Grip op alcohol is een nieuw programma dat wordt aangeboden in Oosterhout en Made. De 2 hiervoor opgeleide coaches, zijn ook praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg en stoppen-met-roken coach. De begeleiding richt zich op lichte alcoholproblematiek en geeft deelnemers handvatten om grip te krijgen op het alcoholgebruik of zelfs helemaal te stoppen met het drinken van alcohol.

Het programma Beter Slapen is gestart met een pilot in de regio van Zorroo. Dit programma richt zich op het verbeteren van de slaapkwaliteit van mensen met lichte slaapproblematiek. Er zijn 3 coaches hiervoor opgeleid. De opleiding en ontwikkeling van het programma in samenwerking met  Kempenhaeghe, Centrum voor Slaapgeneeskunde gebeurd.

Fit 4 Fun
Fit 4 Fun is een gevarieerd sportprogramma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil helpen veranderen van kinderen met overgewicht samen met hun ouders en/of verzorgers. ZoHealthy biedt het Fit 4 Fun programma aan voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar in de gemeente Oosterhout en Made.

Dit jaar is het programma ingedeeld in 2 verschillende groepen, kinderen in de basisschoolleeftijd en kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Dit maakt het mogelijk om de begeleiding, met name, sport en spel goed aan te sluiten om het niveau van de deelnemers.

Gezonde leefstijl in bedrijf
Gezonde leefstijl in bedrijf begeleidt organisaties bij het versterken van de diens vitaliteit. Met ons maatwerkaanbod, afgestemd op de interne behoefte van de organisatie, krijgen medewerkers de handvatten om zelf te kunnen werken aan het bereiken van een gezonde leefstijl. Het coachingsaanbod richt zich op stoppen met roken, het bereiken van een gezond gewicht, gezonde voeding, beweging en ontspanning en zal in de toekomst worden uitgebreid. Dit jaar is het programma gestart als pilot. Bij een aantal organisaties hebben wij medewerkers succesvol begeleid bij het stoppen met roken.


De Gekroonde Bel


Onze locatie, De Gekroonde Bel, is dit jaar ook nog steeds beschikbaar voor verhuur aan externen voor bijeenkomsten, vergaderingen etc. Verschillende bedrijven hebben daar dit jaar gebruik van gemaakt en de verwachting is dat dit in 2022, na corona, zal toenemen.


ZoHealthy Flexpool


Om huisartsenpraktijken te helpen kortdurende uitval onder doktersassistenten op te vangen is per november 2021 ZoHealthy Flexpool opgericht. ZoHealthy Flexpool levert ervaren en goed opgeleide medewerkers voor huisartsenpraktijken aangesloten bij Zorroo. Wanneer er geen vraag voor invalwerk is, worden de medewerkers van de flexpool ingezet voor administratie binnen ZoHealthy Praktijkmanagement.

In 2021 is een junior-manager aangesteld voor de combinatie van ZoHealthy Flexpool en ZoHealthy Praktijkmanagement.

Groei flexpool
De vraag naar doktersassistenten vanuit de flexpool is snel toegenomen. Door krapte op de arbeidsmarkt hebben we ervaren dat het niet eenvoudig is om ervaren doktersassistenten aan te trekken om in dienst te treden bij de flexpool. Maar Inmiddels telt de flexpool 4 medewerkers om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit zijn allen ervaren doktersassistentes die direct in een praktijk ingezet kunnen worden.

De flexpool richt zich in eerste instantie op kortdurende uitval van medewerkers. Echter is gebleken dat er ook veel behoefte is aan bijvoorbeeld het opvangen van langdurige ziekte (m.n. door COVID-19), vervanging in vakantieperiodes en bij het aannemen van nieuw personeel.

Focus 2022
Vanwege de grote vraag naar doktersassistenten uit de flexpool, ligt de focus voor 2022 op de werving van (in ieder geval) doktersassistenten voor de flexpool. Om bij te dragen aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt, willen wij doktersassistenten gaan opleiden studenten de kans te geven praktijkervaring op te doen bij bij Zorroo aangesloten praktijken. Na het behalen van het diploma kunnen zij aan de slag in de flexpool. Verdere plannen richten zich op uitbreiding van de flexpool met praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten, physician assistents en het eventueel opzetten van een samenwerking met waarnemende huisartsen.


ZoHealthy Praktijkmanagement


Vanuit de zorgverzekeringswet zijn er gelden beschikbaar gekomen om toenemende druk op huisartsen te verlichten. Deze gelden creëren financiële ruimte voor de inzet van praktijkmanagers in de huisartsenpraktijk die de bedrijfsvoering op zich neemt. ZoHealthy Praktijkmanagement is opgestart om met deze beschikbare gelden de bij Zorroo aangesloten praktijken te ondersteunen bij de bedrijfsvoering, in eerste instantie voor voornamelijk ondersteunende diensten, zoals o.m. kantoorautomatisering, andere ICT-vraagstukken, associaties, personeelsvraagstukken, accreditatie en praktijkovernames

Medewerkers
Er zijn een junior-manager en een praktijkmanager i.o. werkzaam. De praktijkmanager i.o. heeft dit jaar meerdere praktijken ondersteund bij verschillende vraagstukken. De junior manager is werkzaam voor zowel Praktijkmanagement als de flexpool.

Focus 2022
In 2022 zal de focus liggen op een verdere professionaliseringsslag. Er wordt een extra praktijkmanager i.o. aangenomen en een administratief medewerker om de manager te ondersteunen. Ook is extra ondersteuning op het gebied van ICT wenselijk. Hiervoor zal nauw samengewerkt worden met de ICT-afdeling van Zorroo.

Een nauwere samenwerking tussen de individuele praktijkmanagers van de praktijken die zijn aangesloten bij Zorroo staat op de agenda. Om de kwaliteit en kennis van de managers op een hoger niveau te krijgen, zal er gestart worden met gerichte scholing vanuit ZoHealthy Praktijkmanagement.


Gespecialiseerde huisartsenzorg


ZoHealthy Uro-gynaecologie


Spreekuur uro-gynaecologie
Dit jaar heeft het gespecialiseerde spreekuur uro-gynaecologie een groei doorgemaakt naar 1104 patiënten die werden gezien. Daarvan waren er 752 nieuwe patiënten die voor het eerst hun weg wisten te vinden naar het spreekuur. De spreekuurtijden van de kaderhuisartsen zijn uitgebreid naar 2,5 dag per week. Nieuw tijdens de spreekuren is de mogelijkheid voor een gynaecologische echo.

Spreekuur continentieverpleegkundigen
Halverwege het jaar zijn we gestart met de inzet van 2 continentieverpleegkundigen. Een continentieverpleegkundige begeleidt en adviseert patiënten bij de problematiek rondom onvrijwillig urine- en/of ontlastingverlies. De verpleegkundigen worden gedetacheerd vanuit het Amphia Ziekenhuis (Oosterhout) en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg). De verpleegkundigen houden op 2 dagen per week een zelfstandig spreekuur. Maar overleggen intensief met de kaderhuisartsen en de urologen van de beide ziekenhuizen.

Spreekuur urologie
Dit jaar is ook gestart met een spreekuur urologie. Na een voorzichtig begin worden de spreekuren goed gevuld. Tijdens het spreekuur urologie zien urologen van het Amphia Ziekenhuis (Oosterhout) 1 keer per maand patiënten met de volgende klachten: een verhoogd PSA, recidiverende urineweginfecties, aspecifieke mictieklachten, urine katheterzorg en urine-incontinentie. Dit spreekuur is beschikbaar voor mannen en vrouwen. 


ZoHealthy Huisartsen Chirurgie


Ondanks Covid-19 heeft Huisartsen Chirurgie een goed jaar gehad. Alle behandelingen hebben, met de nodige extra voorzorgsmaatregelen, doorgang kunnen vinden zoals gewoonlijk.

Uro-gynaecologie en Huisartsen Chirurgie naar ZorrooPLUS
Per 1 oktober 2021 is uro-gynaecologie ondergebracht bij ZorrooPLUS, waaronder ook andere gespecialiseerde huisartsenzorg is ondergebracht.

Focus 2022
Voor 2022 zijn er plannen om het deze gespecialiseerde huisartsenzorg verder uit te breiden met een fertiliteitsspreekuur, welke verder uitgewerkt zullen worden onder ZorrooPLUS.


Lees ook het jaarverslag 2020